Gå til Rogalandteater.no

ÅRSREGNSKAP  2014

RESULTATREGNSKAP 2014
ALLE TALL I KR 1 000   
Note20142013
Driftsinntekter
Egne inntekter2018 500
Tilskudd3077 520
Gevinst ved salg eiendommer01 422
Sum driftsinntekter097 442
Driftskostnader:
Lønn, arbeidsg.avg., pensjon4.6067 437
Avskrivninger72 1582 186
Andre driftskostnader5026 863
Sum driftskostnader2 15896 485
Driftsoverskudd/-underskudd-2158956
Finansinntekter/-kostnader:
Finansinntekter583568
Finanskostnader656731
Sum netto finansinntekter-73-163
Årsoverskudd-2230793
Årets overskudd disponeres slik
Annen egenkapital10-2 230793
Sum-2 230793
BALANSE
BALANSE PR. 31.12.14   
Note20142013
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler:
Teaterbygning70136
Nybygg, Teaterveien 174 3424 392
Lagerbygning700
Hus og leiligheter723 48423 484
Teaterhallen74 1434 188
Rømningsvei Intimscenen79 3759 967
Inventar700
Fast bygningsmessig inventar76 6955 689
Teknisk utstyr72 1913 043
Biler7019
Sum varige driftsmidler50 23050 917
Langsiktige fordringer:
Langsiktig fordring på staten93 3003 300
Pensjonsmidler600
Sum anleggsmidler53 53054 217
Omløpsmidler
Varer1156168
Fordringer:
Debitorer1249268
Andre kortsiktige fordringer109
Forskuddsbetalte kostnader254555
Sum fordringer503832
Bankinnskudd, kontanter og lignende819 53212 747
Sum omløpsmidler20 19013 747
SUM EIENDELER73 72067 964
GJELD OG EGENKAPITAL
GJELD OG EGENKAPITAL   
EgenkapitalNote20142013
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (1.080 aksjer á 100)10.11108108
Annen egenkapital103 3003 300
Sum innskutt egenkapital3 4083 408
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital10034 560
Sum opptjent egenkapital034 560
Sum egenkapital3 40837 968
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser600
Avsetning til vedlikehold122 9123 182
Sum avsetning for forpliktelser2 9123 182
Annen langsiktig gjeld:
Pantelån SR-bank139 2859 818
Sum annen langsiktig gjeld:9 2859 818
Sum langsiktig gjeld12 19713 000
Kortsiktig gjeld
Leverandører12 5032 625
Skyldig offentlige avgifter15 2655 250
Annen kortsiktig gjeld1, 1409 121
Sum kortsiktig gjeld77 6716 997
SUM GJELD OG EGENKAPITAL23 37167 964

NOTER TIL REGNSKAPET

(Alle beløp i tabeller er i NOK 1 000. Beløp i tekster er angitt i hele tall)

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell risiko for forventet tap.

Varebeholdninger 
Varebeholdningen består utelukkende av varer for videresalg til bar-/kafévirksomheten. Verdien er verdsatt laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

Egne inntekter20142013
Billettsalg11 50310 716
Programsalg59113
Gjestespill3638
Teaterbaren1 9571 802
Diverse inntekter6 0765 831
19 63118 500
NOTE 2 – EGNE INNTEKTER

Billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til forestillinger blir inntektsført pr forestillingsdato. Inntekter til forestillinger som ikke er avviklet pr 31.12.14 klassifiseres som forskuddsbetalte inntekter og er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», ref. note 14. Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årskiftet er kostnadsført i årets regnskap, ref. note 5.

Posten «Diverse inntekter» består bl.a. av gaver og sponsormidler.

Tilskudd til driften20142013
Staten54 32652 670
Rogaland Fylkeskommune7 7607 676
Stavanger Kommune16 49015 965
Øvrig tilskudd1 0131 209
79 58977 520
NOTE 3 – TILSKUDD FRA EIERNE

Tilskuddene inntektsføres i det året de er angitt å gjelde for iht tilskuddsbrev. I tillegg har Staten utbetalt kr 1 100 000, Stavanger Kommune kr 314 000 og Rogaland Fylkeskommune kr 160 000 til ny scenerigg på Hovedscenen. Arbeidet vil starte i 2015, og midlene er avsatt i balansen under «Kortsiktig gjeld», ref note 14. I tillegg har Stavanger Kommune utbetalt kr 500 000 til forprosjekt for nytt teaterbygg. Benyttede midler i prosjektet er inntektsført under «Øvrig tilskudd».

Lønnskostnader20142013
Lønninger51 17950 718
Arbeidsgiveravgift7 8087 826
Pensjonskostnader6 1246 031
Andre ytelser1 7652 862
Sum personalkostnader66 87767 437
Antall årsverk108(inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende)
GodtgjørelserLønnAnnen godtgjørelse
Teatersjef/daglig leder976168
Direktør8779
NOTE 4 – LØNNSKOSTNADER, ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER, M.M.

Teatersjef og direktør er medlemmer av teatrets kollektive pensjonsordning. De mottar ingen form for bonuser, opsjoner eller lignende. I tillegg har teatersjefens enkeltpersonforetak mottatt kr 60 000 i honorar for scenografi-oppdrag ved teatret.

Styreleder har mottatt kr 68 000 i styrehonorar. Øvrig honorarer til styremedlemmer utgjør kr 90 396.

Godtgjørelse til revisor har i 2014 vært på kr 128 750 for revisjon og kr 120 334 for andre rådgivningstjenester.

 20142013
Dekorasjonskostnader2 2003 015
Varekjøp bar/kantine/salgsartikler1 0931 082
Honorarer3 0155 121
Husets drift6 6996 040
Generelle driftskostnader3 3944 729
Transport og reiser1 4642 004
Salgs- og informasjonskostnader4 4194 131
Møtekostn./representasjon/kontingenter/gaver618679
Tap på fordringer5020
Kostnadsførte investeringer1 31443
24 26626 863
NOTE 5 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet er i sin helhet kostnadsført i regnskapet.

Kostnadene utgjør kr 2 193 826. Tilsvarende kostnad i  2013 kr 1 434 346.

Akturarberegning:  
KollektivKollektiv
ordningordning
31.12.1431.12.13
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1283 09672 707
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12-64 786
-55 560
Netto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1218 31017 147
Arbeidsgiveravgift2 5822 418
Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga pr. 31.1220 89219 565
Ikke resultatført virkning av estimatavvik-20 892-19 565
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)00
Aga av netto pensjonsforpliktelser (-midler)00
Netto pensjonsforpliktelse (-midler) uten aga00
Økonomiske forutsetninger:20142013
Diskonteringsrente2,30%4,10%
Forventet lønnsregulering2,75%3,75%
Forventet G-regulering2,50%3,50%
Forventet avkastning på fondsmidler3,20%4,40%
Forventet regulering av løpende pensjoner1,75%2,75%
Pensjonskostnad Rogaland Teater:20142013
Pensjonspremie betalt6 9046 818
Andel trukket ansatte-832-816
Omkostninger5229
Sum kostnad6 1246 031
NOTE 6 – PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Kollektiv pensjonsforsikring:

Rogaland Teater har tariffestet kollektiv ytelsesbasert tjenestepensjon og er unntatt bestemmelsene i «Lov om obligatorisk tjenestepensjon», jfr §1, 3.

Ordningen omfatter i alt 98 aktive personer og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom DNB Livsforsikring ASA. I tillegg betaler teatret reguleringspremie for oppsatte rettigheter til medlemmer i KLP som ikke ble overført til ny ordning 01.01.2000.

Uforsikret ordning (AFP):

Rogaland Teater er tilknyttet Fellesordningen for Afp som gir ansatte rett til et livslangt tillegg på ordinær pensjon fra og med fylte 62 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. I 2014 ble premien satt til 2,2% av årslønn mellom 1 og 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp. Tilsvarende sats for 2015 er satt til 2,4%. Premieinnbetaling i 2014
utgjorde kr 645 449.

I samsvar med Finansdepartmentets anbefaling blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsbasert ordning med utgiftsføring av den løpende AFP-premien uten avsetninger i regnskapet. Finansdepartmentet begrunner dette med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon som kan gi en konsekvent og pålitelig allokering av forpliktelsen for den enkelte virksomhet.

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER
 Rømningsvei ISTeater-bygningerLagerSceneriggFast bygn. inv.Teknisk utstyrLeiligh.BilerInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.0113 48455 9692 40306 3267 81123 48385361511 0944
Tilgang til anskaffelseskost1 3141571 471
Avgang til anskaffelseskost
Anskaffelseskost pr. 31.1213 48455 9692 4031 3146 3267 96823 48385361511 2415
Akk. avskrivninger pr. 01.0181718 8492 40306374 768083461528 923
Reversering akk. avskrivninger, avgang
Akk. nedskrivn. mot tilskudd pr 01.012 70028 40431 104
Sum akk. avskrivinger og nedskr. pr. 31.12.4 10947 4842 40309455 776085261562 184
Bokført verdi pr. 31.12.9 3758 48501 3145 3812 19123 4830050 230
Årets ordinære avskrivning592231003088570182 007
Årets nedskrivning151151
Sum årets avskrivninger og nedskrivninger592231003081 00801802 158
Årets avskrivningsprosent1%4/5%10/20/ 33%20%
Økonomisk levetid100 år100 år15 år25/20 år10/5/3 år-5 år
Avskrivningsmetodeiflg tilskuddLineæriflg tilskuddLineærLineær-Lineær

Teatret eier i alt 10 selveierleiligheter og 1 enebolig.

Av teknisk utstyr avskrives fettutskiller kantine, ENØK-system, personlift, løftesystem Teaterhallen og løpekatt HS med 10%. Lysutstyr, av-utstyr og verkstedsmaskiner avskrives med 20%. Ikt-systemer er nedskrevet til virkelig verdi.

Av fast bygningsmessig inventar avskrives sprinkleranlegg, skimtlys og varme/kjøleanlegg med 5% og heis Teaterhallen med 4%.

NOTE 8 – SKATTETREKKSKONTO

Bundet skattetrekkskonto utgjør kr 2 276 702.

NOTE 9 – KONTOLÅN TIL STATEN

I forbindelse med saldering av statsbudsjettet (St.prp. nr. 32, 2001/-02) er det bevilget kr. 3,3 mill. i tilskudd til egenkapital til teatret. De bundne midlene ytes ved plassering i et «Kontolån til Staten» som er avdragsfritt, men rentebærende. Kontolånet er ført som langsiktig fordring på staten og med en tilsvarende økning av innskutt egenkapital under posten Annen egenkapital.

NOTE 10 – EGENKAPITAL
 AksjekapitalInnskutt EKAnnen EkSUM
Egenkapital 31.12.20131083 30034 56037 968
Årets resultat005 8475 847
Egenkapital 31.12.20141083 30040 40743 815
NOTE 11 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen består pr. 31.12.2014 av følgende aksjeklasser: 
2014
Staten 720 A-aksjer á kr. 100.-72
Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr. 100.-27.6
Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr. 100.-8.4
108

A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av vedtektene. A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og C-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.

NOTE 12 – AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Teatret har utarbeidet en vedlikeholdsplan for vesentlig periodisk vedlikehold. Avsetning til vedlikehold i balansen vedrører periodisk vedlikehold og avsetning til forsømt vedlikehold.

NOTE 13 – PANTELÅN SR-BANK

Pantelånet gjelder finansering av ny rømningsvei Intimscenen. Bokført verdi på pantesikrede eiendeler er kr 9 375 298.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:20142013
6 1376 837
NOTE 14 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD
 20142013
Skyldig feriepenger5 6625 590
Forskudd fra kunder516324
Påløpte kostnader776852
Forskudd på tilskudd/gaver2 7641 838
Annen kortsiktig gjeld224517
SUM9 9429 121
KONTANTSTRØMANALYSE
 20142013
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
Resultat før skattekostnad og ekstraord. inntekter5 847793
Gevinst ved salg anleggsmidler0-1 423
Avskrivninger og nedskrivninger2 1582 186
Endring i varelager13-46
Endring i kundefordringer20223
Endring i leverandørgjeld-122-643
Endring i andre tidsavgrensede poster875-2 346
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter8 790-1 256
Kontantstrøm fra investeringaktiviteter:
Innbetaling ved salg av investering00
Innbetaling ved salg av bygg/varige driftsmidler02 644
Utbetaling ved kjøp av bygg/varige driftsmidler-1 471-7 948
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-1 471-5 304
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling fra ny langsiktig gjeld00
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld-533-504
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-533-504
Nettoendring i likvide midler gjennom året6 786-7 064
Likviditetsbeholdning 1.1.12 74719 811
Likviditetsbeholdning 31.12.19 53212 747

Analysen viser netto kontantstrøm i de operasjonelle aktiviteten (indirekte modell).
regnskap_underskrift